Obchodná akadémia, Myslenická 1 902 01 Pezinok

Obchodná akadémia, Myslenická 1 902 01 Pezinok

Myslenická 1
90201 Pezinok
IČO: 31874452

Informácie o inštitúcii Obchodná akadémia, Myslenická 1 902 01 Pezinok

Informácie o škole

Obchodná akadémia je strednou odbornou školou špecializujúcou sa na všetky ekonomické predmety, vrátane informatiky. OA je školou s celoslovenskou pôsobnosťou, pričom väčšina žiakov pochádza z okresov Pezinok, Senec, Malacky, Bratislava a Trnava.

Profil absolventa je doplnený nevyhnutným všeobecným vzdelaním. Absolvent je logicky mysliaci, schopný aplikovať získané vedomosti v praxi a trvale sa zaujímať o ekonomicky vývoj doma a v zahraničí. Absolvent je pripravený aj na vysokoškolské štúdium. Počas štúdia žiaci 3. a 4. ročníka vykonávajú 2-týždňovú odbornú prax v rôznych ekonomických činnostiach. žiaci 3. ročníka majú možnosť vykonať štátne skúšky z kancelárskeho písania na počítači a hospodárskej korešpondencie. Všetci žiaci 3. a 4. ročníka majú možnosť počas štúdia absolvovať vodičský kurz na osobné auto a malý motocykel. Škola sa zapája do jazykových a matematických olympiád, súťaží v písaní na počítači, cvičných firiem, v účtovníctve, v aplikovanej ekonomike a do všetkých športových súťaží, organizovaných asociáciou športu v meste, okrese či kraji. Žiaci 1. - 2. - 3. - ročníkov sa každoročne zúčastňujú exkurzií najmä súvisiacich s ekonomikou. Navštevujú rôzne výstavy, múzeá v súlade s učebnými osnovami. Žiaci prvých ročníkov absolvujú lyžiarsky výcvikový kurz.

Absolvent školy je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať práce v ekonomickej oblasti v štátnych, družstevných a súkromných podnikoch na úsekoch: organizácia a technika riadenia, manažment, marketing, účtovníctvo, zásobovanie a odbyt, personalistika, financie, hospodárska správa, služby vo vedení administratívy, podnikateľská a obchodná činnosť, cestovný ruch

 

 

Informácie pre žiakov 9. ročníka ZŠ

 

Stručná charakteristika školy:

 

Obchodná akadémia je stredná odborná škola s dĺžkou trvania štúdia 4 roky. Študijný odbor je určený pre chlapcov aj dievčatá 9. ročníkov základných škôl. Štúdium je ukončené maturitnou skúškou z predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, teoretická a praktická časť odborných predmetov. Úspešní absolventi štúdia obdržia po ukončení štúdia vysvedčenie o maturitnej skúške. Obchodná akadémia pripravuje absolventov so širokým všeobecným i odborným vzdelaním, nevyhnutným pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom i medzinárodnom obchode, peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej a verejnej správe.

 

Obchodná akadémia integruje všeobecné a odborné vzdelávanie a praktické vyučovanie. Štúdium voliteľných predmetov umožňuje odbornú orientáciu podľa možnosti školy, potrieb regiónu, záujmov a schopností žiaka.

 

Absolvent študijného odboru má byť schopný aplikovať získané vedomosti v praxi, logicky mysliaci, v príbuzných odboroch činnosti byť adaptabilný, schopný pracovať samostatne aj v tíme, trvale sa zaujímať o ekonomický vývoj doma aj v zahraničí, sústavne sa vzdelávať a sledovať odbornú ekonomickú literatúru, používať racionálne metódy práce ekonóma, realizovať podnikateľské zámery, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami humanizmu, vlastenectva a demokracie.

 

Informácie o štúdiu.

 

Na našej škole môžete študovať tieto odbory:

 

Študijné odbory

Počet tried

Počet žiakov

6317 6 00

  obchodná akadémia

2

56

6324 6 00

  manažment regionálneho cestovného ruchu

1

28

 


Požiadavky na prijatie žiaka do študijného odboru a nároky na prijatého žiaka:

Pre štúdium v tomto študijnom odbore je potrebné, aby žiak úspešne ukončil 9. ročník základnej školy. Podrobnejšie a aktuálne informácie o prijímacom konaní nájdete v sekcii - štúdium - prijímacie konanie.

 

Možnosti zamestnania sa, možnosti ďalšieho štúdia:
Získané vedomosti a zručnosti umožňujú absolventom školy uplatniť ich odbornú kvalifikáciu v rôznych oblastiach ekonomiky. Absolventi školy sa môžu uplatniť vo funkcii ekonóma, účtovníka, manažéra, sekretárky (asistenta/asistentky), obchodného zástupcu, súkromného podnikateľa, pracovníka ktoréhokoľvek peňažného ústavu, bezpečne vládnuceho nad písacím strojom, počítačom a nad ostatnou kancelárskou technikou, ktorú absolvent našej školy bude v praxi nevyhnutne využívať.

 

Veľkou devízou absolventov je aj aktívne ovládanie dvoch cudzích jazykov nielen v praxi, ale aj pokračovanie v ich ďalšom štúdiu na vysokej škole. Naši absolventi majú možnosť zvyšovať svoju kvalifikáciu pokračovaním ďalšieho štúdia na univerzite najmä v oblasti ekonómie. Možnosť voľby cvičení z matematiky a konverzácie cudzieho jazyka ako voliteľných predmetov dávajú vysoké predpoklady úspešne absolvovať prijímacie skúšky na univerzitu.

 

Naši absolventi sa uplatňujú v štátnej i verejnej správe (Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, mestské a obecné úrady, úrady práce a pod.), v bankových inštitúciách a komerčných poisťovniach (VÚB, Dexia banka, ČSOB,
Slovenská sporiteľňa, Allianz a pod.), v súkromných firmách (Orange Slovensko, CBA, Avant, BILLA), ale aj ako samostatní podnikatelia. Naši absolventi dosahujú veľmi dobré výsledky aj na vysokých školách nielen ekonomického, ale aj iného zamerania.

 

Podmienky štúdia – vybavenie školy:

 

Vybavenie školy technikou je na veľmi dobrej úrovni. Žiaci majú k dispozícii 6 odborných učební so 150 počítačmi pripojenými na internet. Prostredníctvom WIFI siete sa môžu aj žiaci svojimi notebookmi pripojiť k internetu.

 

Škola má k dispozícii malú telocvičňu, posilňovňu a ihrisko. Samostatný sektor školy vybavený počítačmi a modernou kancelárskou technikou  je určený cvičným firmám. Okrem tohto je pre žiakov našej školy k dispozícii školská knižnica, v ktorej si môžu zapožičať literatúru rôznych žánrov.

 

Informačné technológie na škole:
Prudký rozvoj informačných a komunikačných technológií, ktorý prebieha v súčasnosti, sa odráža aj vo výchovno-vzdelávacom procese, jeho modernizácii a zavádzaní nových technológií. Týmto požiadavkám doby je možné vyhovieť len s podporou nových postupov, prístupov, metód, foriem ako aj technických výučbových prostriedkov, ktoré umožnia prijímať, spracovávať a poskytovať široké spektrum informácií.

 

Je nutné, aby sa aj naša škola aktívne zúčastňovala na tomto procese, ktorý je charakterizovaný nárastom potreby práce s prostriedkami informačných technológií – s počítačmi. Snažíme sa byť školou, ktorá sa spôsobom výučby čo najviac priblíži požiadavkám doby, motivuje žiakov k učeniu sa, tvorivosti, etickej a estetickej výchove.

 

Naším cieľom je skvalitniť výchovno-vzdelávací proces výučbou s využívaním počítačov, moderných výučbových programov, ktoré má už škola zakúpené a poskytnúť odborné učebne v popoludňajších hodinách krúžkovej činnosti žiakov.

 

Informačno-komunikačné technológie sa postupne zavádzajú do výučby rôznych predmetov. Pravidelne sa využívajú vo výučbe odborných predmetov, najmä aplikovanej informatiky, ekonomických cvičení, aplikovanej ekonómie, administratívy a korešpondencie, cvičnej firmy aj pri výučbe cudzích jazykov.

 

Možnosti stravovania:

 

Škola je vybavená bufetom. Študenti  majú možnosť stravovania  (obedy) v školskej jedálni.

 

Možnosti kultúrnej a športovej zábavy

 

Prvákov vítajú spolužiaci imatrikuláciou, ktorá sa nesie v duchu zábavy, smiechu, nadväzovania nových priateľstiev a pohody. Škola každoročne organizuje lyžiarsky výcvik Študenti tretieho ročníka absolvujú trojdňový kurz Ochrany človeka a prírody, kde získavajú zručnosti streľbe, poskytovaní prvej pomoci, základy topografie. Žiaci sa zúčastňujú rôznych kultúrnych podujatí organizovaných školou, tiež môžu využiť kultúrne poukazy, ktoré dostávajú všetci žiaci.